Agenda temàtica, dona i premsa en els països mediterranis

Atenció: s'obre en una nova finestra. PDFImprimeixCorreu electrònic

Comunicació - TICS - Publicitat - Mitjans

  MED TeresaVelazquez2 LidiaVilalta

 

Estudi de mitjans El Watan i El Khabar (Algèria); Al-Ahram i Al Dostur (Egipte); Le Monde i Le Figaro (França); La Repubblica i Il Corriere della Sera (Itàlia); A l’Massae i As Sabah (Marroc); El País i ABC (Espanya); Akhbar i Al-Chourouk (Tunísia); The Times i The Guardian (Regne Unit). 

Presentem aquí resultats parcials corresponents a algunes capçaleres de premsa de la regió mediterrània i que responen a la investigació titulada “La construcció social de l'espai intermediterrani i les seves correlacions en l'agenda temàtica dels mitjans de comunicació. La informació en premsa i televisió”, projecte de referència CSO2012-35955, finançat pel Ministeri d'Economia i Competitivitat Espanyol (2013-2016).

 

16 diaris de les ribes Nord i Sud

Les capçaleres sobre les que es fa l’estudi són El Watan i El Khabar (Algèria); Al-Ahram i Al Dostur (Egipte); Le Monde i Le Figaro (França); La Repubblica i Il Corriere della Sera (Itàlia); A l’Massae i As Sabah (Marroc); El País i ABC (Espanya); Akhbar i Al-Chourouk (Tunísia); The Times i The Guardian (Regne Unit), durant el període del 13 al 26 de maig de 2013.

Per a la selecció de temes a observar s’han seguit les indicacions i objectius dels ens supranacionals Unió per la Mediterrània (UpM), Aliança de Civilitzacions i Política de Veïnatge de la Unió Europea. Aquestes instàncies destaquen com a temes d’interès, Política i Legislació, Pau i Seguretat, Drets Humans, Cooperació Econòmica i Financera, Diversitat cultural i religiosa, Migracions, Educació, Desenvolupament Social i Humà, Joves, Dones, Societat de la Informació, Mitjans de comunicació.

Si ens situem en l'objecte d'aquesta intervenció, respecte al tema Dona, els objectius per a la Unió per la Mediterrània es centren en el foment de la participació activa de la dona en la vida econòmica i en enfortir el paper de la dona en la societat . Pel que fa a l'Aliança de Civilitzacions, es proposa un programa de suport i mecanisme de seguiment de la igualtat, per analitzar situacions de desigualtat i, pel que fa a la Política de Veïnatge de la UE, el seu objectiu és el del suport a associacions o xarxes de promoció d'educació infantil femenina, projectes de millora en la situació general de la dona.

 

 

Analizar situaciones de desigualdad

A partir d'aquestes indicacions, ens centrem en aquesta ocasió en resultats corresponents a la primera setmana de l'estudi (13 al 19 de maig) i sobre els diaris El Watan, 68 unitats; Assabah, 110 unitats; Attounissia, 154 unitats; El Món, 100 unitats; La Repubblica, 68 unitats; El País, 97 unitats. Total d'unitats que componen la mostra: 597, de les quals, 332 corresponen a diaris dels països àrabs i 265 als diaris europeus seleccionats per a aquesta presentació.

Entenem que la informació presentada i difosa pels mitjans de comunicació a la ciutadania guarda una estreta relació amb les propostes de lectura que conté la construcció d'aquesta informació. La correlació entre la forma d'expressió-notícia i la creació d'estats d'opinió, com a primer estadi d'Opinió Pública, són aspectes que s'han de considerar en reciprocitat. Els mitjans de comunicació, i particularment, la premsa, en la seva línia editorial ja posen de manifest la identificació de la ideologia del mitjà. Aquest fet determina la forma en què el medi construeix la seva versió de la realitat.

La presa de decisió sobre allò que pot ser considerat notícia, i mereixedor, per tant, de ser donat a conèixer, i allò que no ho és, així com, la jerarquització, ubicació i tractament de la mateixa en l'espai del mitjà de comunicació , dóna com a resultat l'establiment de l'agenda temàtica, la qual possibilita l'inici del debat públic conseqüent sobre els temes considerats d'interès per al públic, lector-audiència, per mitjà del qual s'inicia el procés d'Opinió Pública ja referit.

 

 

 

 

MED TeresaVelazquez1 LidiaVilalta

Teresa Velázquez, segona per l'esquerra. Fotos Lídia Vilalta

 

 

 

Escasetat i invisibilitat de dones a les noticies

Pretenem, a l'espai d'aquesta intervenció, plantejar de quina manera la premsa de la regió mediterrània, a partir de la construcció de la realitat que presenten en les seves notícies, contribueix a establir estats d'opinió favorables sobre temes vinculats a la dona. Si ens atenem a allò observat, la presència de la dona en les agendes temàtiques de la premsa a la regió mediterrània resta vinculada, fonamentalment a aspectes com ara, cultura, societat i, en menor mesura, i segons els esdeveniments, a política. Majoritàriament, els temes, dins de l'escassetat de la presència de la dona en les notícies, es troben vinculats a discriminació o exclusió, violència i abusos. En alguns acasos, integració en la vida política.

Normalment, apareix el tema gènere denominat en primer lloc, bé com a diferència biològica, bé com a identitat sexual. Els àmbits o disciplines d'estudis no apareixen. Sí, i molt ocasionalment, els rols familiars. Per descomptat, aquells vinculats a la vida laboral o social, tampoc hi són presents. En conseqüència, quan es tracta del subjecte femení com macrotema, i en relació a situació laboral (emprada, a l'atur, ...), mestressa de casa, compatibilització tasques de la llar i professió, professional (professions liberals, polítiques, investigadores, docents, ... ), nivell d'estudis, maltractament (violència de gènere, psicològica, assetjament sexual i laboral, mobbing ...), la invisibilitat és manifesta.

La presència de temes vinculats a la dona en la mostra analitzada correspon a un 4% del total dels temes assenyalats anteriorment. En ells destaca de manera tangencial allò que es vincula a violència, abús, exclusió i, en molta menor mesura, la presència de la dona com actora en la vida pública. Lluny queda el foment de la participació activa de la dona en la vida econòmica i en enfortir el paper de la dona en la societat, el desenvolupament de mecanismes de seguiment de la igualtat, per analitzar situacions de desigualtat i el del suport a associacions o xarxes de promoció d'educació infantil femenina, projectes de millora en la situació general de la dona.

 

 

*Teresa Velázquez, es Llicenciada en Filologia Hispànica per la Universitat de Barcelona (UB) i Doctora en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Catedràtica a la UAB on imparteix classes al Màster de Recerca en Comunicació i Periodisme.

La construcció social de l'espai intermediterrani i les seves correlacions en l'agenda temàtica dels mitjans de comunicació. La informació en premsa i televisió ha comptat amb les i els següents investigadors per ordre alfabètic: Mari Luz Barbeito, Zhour Bouzidi, Ricardo Carniel, Carolina Truja-Guzman, Lluís Costa, Carmina Crusafon, Lucrecia Escudero Chauvel, Natalia Fernández, Elisabet Garcia Alatdill, Juan Antonio García Galindo, Víctor Gutiérrez, Nouredinne Harrami, Carmen Martínez Romero, Fernando Sabés, Susana Tovías i Teresa Velázquez, Investigadora Principal. Doctorandes i Doctorands adscrits al projecte: Estibaliz Ortega, Miguel Gámez i Valentina Saini.