ANÀLISI PROGRAMA ICV-EUA per FMAC

Atenció: s'obre en una nova finestra. PDFImprimeixCorreu electrònic

Apoderament i Lideratge - Partits Polítics

 

 

ICV-EUA

 

MÓN DEL TREBALL

Acabar amb la discriminació salarial de les dones. Impulsant polítiques d’igualtat que evitin qualsevol discriminació de gènere i polítiques salarials que vetllin per una millora dels salaris en general, i, en concret, amb el 30% de salari inferior que tenen les dones per fer les mateixes feines

Les polítiques d’ocupació han de contribuir a la reducció de la segregació per sexes en el mercat de treball  pacte nacional pel repartiment equitatiu dels treballs i la racionalització dels horaris laborals que impliqui a administracions, empreses i a la ciutadania

Reforçar les inspeccions de treball a les empreses per tal de detectar situacions de discriminació laboral vers les dones i/o incompliments de la Llei d’igualtat, amb personal format en equitat de gènere i sancions clares

Reformar els permisos per naixement/adopció (maternitat i paternitat) per tal que els dos siguin iguals, intransferibles i amb la mateixa part obligatòria

Potenciar l’ocupació femenina als sectors mediambientals i d’energia, potenciant l’autoocupació i fent èmfasi en els ajuts a les cooperatives. Aplicar mesures per potenciar la presència de dones en la formació tècnica, científica i tecnològica

Plans amb mesures concretes per tal d’equilibrar el nombre de dones en aquelles empreses dels sectors productius que estiguin molt masculinitzats. En aquelles empreses que rebin ajuts públics, aquests s’hauran de condicionar a la implantació efectiva d’aquestes mesures. Alhora, també s’han de fer plans específics per incorporar homes als sectors que estan altament feminitzats.

Incorporar al sector públic, clàusules d’igualtat als plecs de condicions de les contractacions i fer el seguiment del seu compliment

Impulsar programes específics de formació i inserció laboral per a dones migrades, crear programes de foment de l’ auto ocupació i agilitzar la convalidació dels títols universitaris

Garantir per part de les administracions programes públics que facilitin o afavoreixin la inserció laboral de les dones, és a dir, itineraris integrals: orientació + formació + ocupació

Pla d'Ocupació per a dones del món rural que potenciï els nous filons d’ocupació i l’economia verda: serveis a domicili, cura de nens i nenes, turisme rural, centres de dia i residències de gent gran i persones dependents, agricultura ecològica i de qualitat, eco turisme, venda de productes agrorurals d’elaboració pròpia, etc

Reconèixer els drets de les persones treballadores del sexe. És necessari regular la prostitució aplicant la llei als diferents aspectes d'aquesta activitat (relacions laborals, situació sanitària, fiscalitat) i atorgant el reconeixement de prestacions socials (dret a l'atur, baixa per malaltia, etc.), així com pensions dignes. Les persones que lliurement decideixen exercir la prostitució han de tenir els mateixos drets i deures que la resta de la ciutadania. També s’han de fer plans específics destinats a aquestes dones en cas que vulguin deixar d’exercir la prostitució (lluita contra la pobresa, accés a la formació, inserció laboral etc.)


POBRESA FEMENINA

Abordar la feminització de la pobresa: política de garantia de rendes i mínim vital garantit. Desenvolupar plans específics per abordar les necessitats dels col·lectius amb més taxa de risc de pobresa, les nenes menors de 16 anys, les famílies monomarentals i les dones majors de 64 anys

Millorar les pensions de viduïtat més baixes fins a constituir el 75% del salari o la pensió de la parella, arribant al 100% en cas que els ingressos resultants siguin inferiors als índex de renda mínima. 983. Cap pensió per sota de l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) que actualment és de 569€ mensuals. Supressió del límit del 25% autonòmic per a complementar les Pensions No Contributives (PNC) tenint en compte l’ increment del cost de la vida

 

VIOLÈNCIA MASCLISTA

Prevenir. Cal avançar substantivament en la sensibilització, la prevenció i la detecció. La fase preventiva ha de passar a ser també prioritària en l’abordatge de la violència masclista impulsant l’educació afectiu- sexual per a la socialització preventiva de les violències masclistes

Dotar. Cal garantir una dotació pressupostària suficient per assegurar l’eficàcia de les mesures integrals regulades per llei. És imprescindible incrementar els mitjans materials i humans amb els que treballen els i les professionals dels àmbits sanitari, social, jurídic, policial i judicial

Formar. Cal reforçar la formació obligatòria i suficient en gènere i en violències masclistes, adreçada al conjunt de professionals que intervenen en l’itinerari de les víctimes, en particular, als jutges i jutgesses i l’oficina judicial

Analitzar. Cal sistematitzar la recollida d’informació i unificar-ne de criteris per a aconseguir un tractament efectiu de les dades, amb la creació d’un observatori de les violències masclistes. Per altra banda, cal avaluar el funcionament dels jutjats especialitzats en relació als jutjats habituals, tenint en compte les opinions de la resta de professionals de l’àmbit judicial, de les pròpies víctimes i de les organitzacions de dones

Protegir. Proposem la incorporació del dret de la dona víctima a no coincidir amb el seu agressor en les dependències policials i judicials. Demanem el ple compliment de les mesures legislatives i la garantia efectiva de la protecció de les víctimes i testimonis en totes les diligències processals, inclòs el seu dret a no declarar davant de l’ encausat. Les mesures de vigilància han d’efectuar-se sobre l’agressor i no sobre la dona víctima  Respondre. Cal reforçar la modalitat processal dels judicis ràpids per tal d’evitar situacions d’impunitat efectiva. És important fer les modificacions legals que assegurin que totes les víctimes en situació de risc obtenen un ordre de protecció judicial

Reparar. Cal garantir els drets de les víctimes a obtenir reparació. Per altra banda, és imprescindible suportar econòmicament les dones durant el procés de sortida de la llar i ubicació /reubicació laboral. En els casos d’assetjament laboral, proposem el dret a atur i indemnització en cas de condemna favorable.

Establir mecanismes de protecció per a les persones que denuncien explotació sexual. S’ha de lluitar amb tota contundència per desmantellar les xarxes de tràfic de blanques, amb coordinació internacional i garantint la protecció i els drets a les víctimes

 

POLÍTIQUES DE DONES

Elaborar una Llei d’igualtat real entre dones i homes catalana

Crear un àrea d’igualtat institucional, depenent de Presidència, per tal de garantir la transversalitat de la perspectiva de gènere i les polítiques d’igualtat a tots els departaments i l’acció de govern, amb agents d’igualtat a cada departament. Les comissions de designació del govern, els nomenaments als òrgans de presa de decisions i de direcció dels departaments de la Generalitat de Catalunya i els organismes que en depenguin han de ser de tipus paritari 

Garantir la qualitat de la formació en perspectiva de gènere, establint criteris homogenis.

Prendre mesures perquè les persones professionals en igualtat de gènere exerceixin les seves tasques amb criteris de qualitat tècnica.

Promoure les accions necessàries des de la Generalitat i en coordinació amb el govern central per impulsar la regulació de les professions de la igualtat de gènere

Crear una figura adjunta al Síndic de Greuges que sigui responsable de la tutela dels drets fonamentals de la igualtat real i la no discriminació per raó de sexe

Pressupostos amb perspectiva de gènere. Els pressupostos de les administracions públiques han d’incorporar la perspectiva de gènere com a instrument per analitzar i, si cal, modificar la despesa pública si no s’està assignant de forma equitativa.

Recollida dels indicadors pressupostaris desagregats per sexes, tant pel que fa a la despesa pública com als ingressos.

Visibilització de les persones a les quals va destinada la despesa pública, i incorporació del criteri de diferències de gènere a l’hora d’assignar els recursos públics

Comptabilització del treball productiu no remunerat a l’hora de planificar la política econòmica.

Incorporar el treball reproductiu en les estadístiques oficials.

Participació de diferents col·lectius de dones i del moviment feminista en algun dels aspectes de l’elaboració dels pressupostos per tal de fomentar la transparència, la rendició de comptes i l’eficàcia.

Aplicar mesures d’acció positives per a que les dones estiguin representades al llocs de decisió, a l’àmbit social, polític i econòmic, amb un presència equilibrada de com a mínim el 40%.

Impulsar polítiques per promoure canvis en el contingut dels mitjans de comunicació perquè la representació de les dones sigui adequada a la seva importància demogràfica i que els valors que es transmetin puguin transformar les condicions que impedeixen el seu progrés social

 

EDUCACIÓ

Incorporar els principis de la coeducació a tots els materials educatius, a la formació inicial del professorat i també als projectes educatius dels centres, dotant-los recursos per elaborar un Pla Coeducatiu propi que impliqui les AMPA

Impulsar la recerca mèdica en el camp de la salut de les dones. Promoure que Catalunya sigui pionera en la recerca i l'estudi de la salut de les dones amb l'impuls de grups de treball, estudi i coneixement

Promoure estudis i investigacions de gènere en tots els àmbits i disciplines (treball, salut, urbanisme, comunicació, etc.), així com la incorporació a l’ensenyament de les aportacions de les dones