Actualització del Pla interdepartamental per a la no-discriminació de les persones homosexuals i transsexuals

Atenció: s'obre en una nova finestra. PDFImprimeixCorreu electrònic

Identitats de gènere - Legislació

L’objectiu és assolir la plena equiparació legal i social i evitar qualsevol actuació, regulació i actitud discriminatòria
El Departament de Benestar Social i Família presentarà, durant el primer trimestre de cada any, al Consell Nacional LGBT un informe de seguiment del pla

Pendents d'anar coneixent la dotació pressupostària per aquest Pla, el Govern ha aprovat aquest 9 d'octubre l’actualització del Pla interdepartamental per a la no-discriminació de les persones homosexuals i transsexuals, amb vigència fins al 2014. Impulsat la Secretaria de Família del Departament de Benestar Social i Família, aquest document actualitza el text de 2006, després d’haver obert un procés de participació amb tots els departaments del Govern i les entitats del sector a través del Consell Nacional de lesbianes, gais, homes i dones bisexuals i transsexuals (LGBT).

 

 

Aquesta iniciativa respon al mandat de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, que estableix al seu article 40.8 que “els poders públics han de promoure la igualtat de totes les persones amb independència de l’origen, la nacionalitat, el sexe, la raça, la religió, la condició social o l’orientació sexual, i també han de promoure l’eradicació del racisme, de l’antisemitisme, de la xenofòbia, de l’homofòbia i de qualsevol altra expressió que atempti contra la igualtat i la dignitat de les persones”.

 

El Pla, amb vigència fins al 2014, exposa propostes i accions del Govern organitzades en vuit àmbits de treball i incorpora accions concretes que hauran de desenvolupar els departaments.  

Àmbit jurídic, normatiu i d’interior

Destaca la revisió i desenvolupament del marc referent sobre igualtat i no-discriminació i la potenciació del 17 de maig, Dia internacional contra l’homofòbia, per visibilitzar el compromís del Govern per la igualtat de tracte i contra la discriminació per raó d’orientació o identitat sexual.

Àmbit laboral i d’empresa

És vol afavorir la igualtat i evitar casos de discriminació laboral per raó d’orientació sexual, identitat sexual i/o identitat de gènere i promocionar turísticament Catalunya com a país respectuós amb la diversitat.

Àmbit de la salut

Es coordinaran i complementar les accions d’aquest pla amb el Pla d’acció enfront del VIH SIDA 2010-2013.

Àmbit educatiu i de formació

Determina que cal treballar als centres el desenvolupament de les capacitats afectives dels alumnes i potenciar l’educació en valors que potenciï el respecte i la no-discriminació de les persones. I també treballar en l’alumnat el rebuig a la violència, als prejudicis i als estereotips sexistes.

Àmbit cultural i del lleure

Vol vetllar per la realització d’activitats culturals que tinguin en compte la temàtica LGBT.

Àmbit de la comunicació

 es promourà i donarà suport a actuacions per garantir la seguretat i la intimitat de les persones LGBT en l’ús de xarxes socials.

Àmbit del benestar social i de la família

Caldrà fomentar, en col·laboració amb les entitats, mitjans d’assessorament i informació a famílies amb filles gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i oferir recursos formatius per a professionals d’atenció a la gent gran en la temàtica de la diversitat sexual.

Àmbit de participació i solidaritat

Hi haurà cooperació des del Departament de Benestar Social i Família amb els ajuntaments que disposin de pla municipal LGBT en l’impuls, la visibilització dels plans i la sensibilització social. I es donarà suport al procés de la despenalització internacional de l’homosexualitat endegat a l’ONU.

Seguiment del Pla i balanç de compliment

A través de l’Àrea per a la igualtat de tracte i no-discriminació de les persones homosexuals, bisexuals i transsexuals de la Secretaria de Família, es farà el seguiment del pla. Cada Departament del Govern és responsable d’executar les seves accions, així com de donar compliment de les mesures impulsades a la Secretaria de Família.

El Departament de Benestar Social i Família presentarà, durant el primer trimestre de cada any, al Consell Nacional LGBT un informe de seguiment del pla, que contindrà un apartat dedicat a propostes de millora.