Mèxic: Control als partits polítics dels pressupostos per a lideratge polític de les dones

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Equality - Igualtat

There are no translations available.

L' IFE vigila amb lupa els  fons dels partits per capacitar a dones

Tenen 2 setmanes per presentar el pla de despeses a l'institut

 Aquest mes els partits polítics hauran de presentar davant l'Institut Federal Electoral (IFE) un programa de despesa per al desenvolupament de les seves activitats específiques, i un altre corresponent a la capacitació, promoció i el desenvolupament del lideratge polític de les dones. 

Com ho marca el nou Reglament de Fiscalització, aprovat pel IFE el 2011, quel va entrar en vigor aquest any, els partits han de lliurar a l'institut un pla de treball en el que especifiquin en què gastaran els seus recursos i així evitar el mal ús de més de 67 milions de pesos per impulsar a les militants. 

El desembre passat l'IFE va aprovar 67.000.000 222.000 416 pesos als partits per a la capacitació, promoció i el desenvolupament del lideratge polític de les dones, és a dir, quatre milions 835,000 371 pesos més que el 2011. 

Fou en compliment de l'article 78 del Codi Federal d'Institucions i Procediments Electorals (COFIPE), que estableix que anualment cada institut polític hade destinar almenys el 2 per cent del finançament públic per formar quadres femenins.

El desglossament de 2 per cent per a cada agrupació indica que el PRI va obtenir 21.490.794 pesos; li segueix el PA amb 16. 991.366 pesos, i després el PRD amb 9 029.814, el PVEM té 6.260.284.

Els partits que van rebre menys recursos van ser el PT, amb 4 milions 723.000 925 pesos; Moviment Ciutadà-abans Convergència-amb 4 milions 122.000 405 pesos, i Nova Aliança amb 4 milions 603.000 826 pesos.
 
Segons el Reglament de Fiscalització, passats 30 dies que el Consell General de l' IFE va aprovar el finançament públic per als partits polítics, aquests han de presentar a la Unitat de fiscalització de l'institut un pla de treball per tal de programar la seva despesa.
 
Aquesta normativa també assenyala que l'administració dels fons s'ha de realitzar amb base en criteris de "legalitat, honestedat, eficiència, eficàcia, economia, racionalitat, transparència, control, rendició de comptes i equitat de gènere".
 
Així mateix el reglament indica que la despesa programada per al lideratge polític de les mexicanes ha de contenir informació, valors, concepcions i actituds orientades a propiciar la igualtat d'oportunitats per al desenvolupament polític, en l'accés al poder públic i la participació en els processos de presa de decisions.
 
Per evitar que els recursos s'utilitzin en activitats que no facilitin la formació de lideratges femenins, l'article 304 del reglament esmenta que la propaganda electoral, els esdeveniments que promoguin una candidatura, i les enquestes o estudis sobre preferències electorals, no es consideren part del 2 per cent.
 
Tampoc es consideraran les despeses en concepte d'hipoteques d'oficines, ni el manteniment de línies telefòniques, immobles, serveis de neteja o seguretat, i tampoc la preparació, edició, impressió i divulgació de plataformes electorals.

Evitar que es repeteixi la història
 
El 2008 només el Partit de la Revolució Democràtica (PRD) va ser multat per no aplicar els recursos per al desenvolupament del lideratge polític de les dones. Aquest any va rebre més de 8 milions de pesos per aquest concepte, i la multa va ser d' 1.696.839 pesos.
 
En aquest moment els partits no estaven obligats a lliurar evidències que acreditessin les activitats o tallers realitzats ni les publicacions difoses, però actualment la Unitat de Fiscalització té competència per demanar aquests materials.
 
Cal esmentar que l'article 81 del COFIPE també estableix que la Unitat de fiscalització de l'IFE és l'òrgan que pot rebre o iniciar queixes en matèria de fiscalització, així com establir sancions o multes en cas de trobar irregularitats.
 
L'octubre passat, el Consejo Ciudadano Mujeres al Poder va presentar un informe en el qual va denunciar que els partits van executar el 2 per cent dels seus recursos en activitats que no contribueixen a l'impuls dels lideratges femenins.
 
Va posar com a exemple que el 2009 el PVEM va "innovar" en la matèria en considerar que la compra d'un automòbil ajudaria a la capacitació política de les militants. El PA va dedicar 1.624.000 pesos en material promocional, 1.296.000 pesos en sous i salaris, i 1.786.000 pesos en materials impresos.
 
El PRI també utilitzà bona part dels recursos en serveis generals, gratificacions i quotes de l' IMSS o de l'Infonavit.